Zdrowie i Ochrona zwierząt

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przedstawia wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przypomina, że posiadacze zwierząt są zobligowani do zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania zwierząt minimalizując wpływ niekorzystnych warunków pogodowych, w tym niskich temperatur, silnych porywów wiatru, intensywnych opadów śniegu oraz wilgoci.

Jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 23 września 2023 r. do 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Szczegóły zawiera załączony Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczących przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz wytycznych dotyczących stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie w związku wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich – mewa śmieszka na terenie m. Krakowa.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich – mewa śmieszka na terenie m. Krakowa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o zasadach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z terenów miejskich,  w szczególności zbiorników wodnych i kąpielisk które mogą być lęgowiskiem ptaków dzikich.

Grypa ptaków to wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa ptaków i drobiu, która może powodować śmiertelność do 100% wśród ptaków.

W tym roku szczep grypy ptaków atakuje głównie mewy śmieszki i rzadziej rybitwy.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

– kałem

– wydzieliną z oczu

– wydzieliną z dróg oddechowych

– wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowe (drób), jak i dzikie, wolno żyjące stanowiące rezerwuar wirusa
w przyrodzie, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zagrożenie dla ludzi

Biorąc pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

W chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N1 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Mając jednak na względzie potencjał zakaźny wirusa ptasiej grypy
i niebezpieczeństwo przeniesienia go z ptaków na człowieka należy pamiętać aby:

– unikać siedlisk i miejsc lęgowych dzikiego ptactwa- w szczególności ptaków
z rodziny mewowatych, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;

– nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych;

– myć ręce mydłem pod bieżącą wodą, w sytuacjach gdy nie jest to możliwe dezynfekować dłonie przy użyciu środków do dezynfekcji (na bazie alkoholu) po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym;

– informować Straż Miejską, Zarządzanie Kryzysowe m. Krakowa lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, Policję o martwym ptactwie znalezionym w terenie;

Jak również należy pamiętać o:

– zakazie gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach;

– zakazie utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;

– nakazie pojenia i karmienia drobiu wyłącznie  w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

– zakazie korzystania ze zbiorników wodnych przez drób znajdujących się na wolnym powietrzu;

– zakazie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;

– konieczności zabezpieczenia paszy dla drobiu przed dostępem dzikich ptaków;

– konieczności stosowania w gospodarstwach obuwia i odzieży ochronnej przeznaczonej do pracy wyłącznie w gospodarstwie;

– konieczności wyłożenia mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto informuje się mieszkańców, że oznakowany będzie obszar zagrożony, który obejmuje część miasta Krakowa i gmin sąsiadujących z Krakowem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW. STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że dnia 21 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Szczegóły zawiera załączony Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy (bydła, owiec i kóz).

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
hodowcy, posiadacze i właściciele zwierząt

Przypominam, że zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Przepis ten nie uzależnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej, od stanu zdrowotnego zwierząt oraz wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej w siedzibie stada. Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy, bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy.

Główny Lekarz Weterynarii
Bogdan Konopka

ASF
Skip to content