Zdrowie i Ochrona zwierząt

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich.

W związku z zapewnieniem ochrony zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o konieczności podjęcia z wyprzedzeniem właściwych działań, aby uchronić zwierzęta przed stresem cieplnym podczas transportu.

Transport zwierząt w niewłaściwych warunkach powodujących ich zbędne cierpienie i stres stanowi naruszenie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) i kwalifikowany jest, jako znęcanie się nad zwierzętami.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie zwraca się z prośbą o podjęcie koniecznych środków w celu ochrony zwierząt podczas transportów w miesiącach letnich oraz zastosowanie poniższych zaleceń.

Wszystkim transportowanym zwierzętom należy zapewnić wszelkie warunki niezbędne do zagwarantowania ich dobrostanu przez cały czas trwania transportu, niezależnie od gatunku, wieku, kategorii, stanu fizycznego, wykorzystywanych środków transportu, czasu trwania przewozu czy miejsca docelowego. Nie zaleca się transportu długotrwałego w przypadku, gdy temperatura może przekraczać 30oC należy liczyć się z brakiem zatwierdzenia dzienników podróży oraz odmową wystawienia świadectw zdrowia dla zwierząt. Transport zwierząt powinien otrzymać zatwierdzenie w momencie, gdy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza.

W przypadku wykonywania transportów należy:

  1. Planować transporty w godzinach nocnych i wczesno porannych (podczas niższej temperatury).
  2. Zwiększyć odstępy pomiędzy zwierzętami, aby zapewnić przepływ powietrza i poprawić termoregulację.
  3. W razie konieczności zmodyfikować godziny dostaw zwierząt w rzeźniach w celu wykonywania niezwłocznego rozładunku przywożonych zwierząt (uniknięcie ich oczekiwania).
  4. Prawidłowo planować transport, aby w miarę możliwości uniknąć opóźnień i oczekiwania.
  5. Opracować plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych sytuacji zawierający: opis postępowania w przypadku wystąpienia wysokich temperatur; opis postępowania w przypadku konieczności wystąpienia nieprzewidzianego postoju podczas transportu; opis postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień np. na przejściach granicznych w związku, z którymi występuje konieczność zapewnienia zwierzętom dodatkowej ściółki, paszy i wody; opis postępowania w przypadku, gdy istnieje konieczność udzielenia pomocy zwierzętom ze względu na stan zdrowia lub kondycję; opis postępowania w przypadku awarii i/lub konieczności zmiany środka transportu na zastępczy.
  6. Wyposażyć środki transportu w sprzęt/zbiorniki do pojenia zwierząt.
  7. W przypadku postojów parkować środek transportu w cieniu.
  8. Używać w środkach transportu do transportów długotrwałych wentylacji utrzymującej temperaturę w przedziale od 5 °C do 30 °C wewnątrz pojazdu dla wszystkich zwierząt, zdolnej do pracy przez co najmniej 4 godziny,
    niezależnej od silnika pojazdu.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o broszurach informacyjnych dot. transportów zwierząt umieszczonych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, które można znaleźć pod linkiem.

Wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Szczegóły zawiera załączony Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przedstawia wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie przypomina, że posiadacze zwierząt są zobligowani do zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania zwierząt minimalizując wpływ niekorzystnych warunków pogodowych, w tym niskich temperatur, silnych porywów wiatru, intensywnych opadów śniegu oraz wilgoci.

Jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 23 września 2023 r. do 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie. Szczegóły zawiera załączony Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczących przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz wytycznych dotyczących stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie w związku wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich – mewa śmieszka na terenie m. Krakowa.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich – mewa śmieszka na terenie m. Krakowa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o zasadach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z terenów miejskich,  w szczególności zbiorników wodnych i kąpielisk które mogą być lęgowiskiem ptaków dzikich.

Grypa ptaków to wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa ptaków i drobiu, która może powodować śmiertelność do 100% wśród ptaków.

W tym roku szczep grypy ptaków atakuje głównie mewy śmieszki i rzadziej rybitwy.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

– kałem

– wydzieliną z oczu

– wydzieliną z dróg oddechowych

– wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowe (drób), jak i dzikie, wolno żyjące stanowiące rezerwuar wirusa
w przyrodzie, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zagrożenie dla ludzi

Biorąc pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

W chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N1 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Mając jednak na względzie potencjał zakaźny wirusa ptasiej grypy
i niebezpieczeństwo przeniesienia go z ptaków na człowieka należy pamiętać aby:

– unikać siedlisk i miejsc lęgowych dzikiego ptactwa- w szczególności ptaków
z rodziny mewowatych, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;

– nie dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych;

– myć ręce mydłem pod bieżącą wodą, w sytuacjach gdy nie jest to możliwe dezynfekować dłonie przy użyciu środków do dezynfekcji (na bazie alkoholu) po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym;

– informować Straż Miejską, Zarządzanie Kryzysowe m. Krakowa lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, Policję o martwym ptactwie znalezionym w terenie;

Jak również należy pamiętać o:

– zakazie gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach;

– zakazie utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;

– nakazie pojenia i karmienia drobiu wyłącznie  w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

– zakazie korzystania ze zbiorników wodnych przez drób znajdujących się na wolnym powietrzu;

– zakazie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;

– konieczności zabezpieczenia paszy dla drobiu przed dostępem dzikich ptaków;

– konieczności stosowania w gospodarstwach obuwia i odzieży ochronnej przeznaczonej do pracy wyłącznie w gospodarstwie;

– konieczności wyłożenia mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto informuje się mieszkańców, że oznakowany będzie obszar zagrożony, który obejmuje część miasta Krakowa i gmin sąsiadujących z Krakowem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW. STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że dnia 21 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy (bydła, owiec i kóz).

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
hodowcy, posiadacze i właściciele zwierząt

Przypominam, że zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Przepis ten nie uzależnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej, od stanu zdrowotnego zwierząt oraz wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej w siedzibie stada. Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy, bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy.

Główny Lekarz Weterynarii
Bogdan Konopka

ASF
Skip to content