Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków.

 1. Każdy ma prawo  do składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych  oraz do organizacji
  i instytucji społecznych.
 2. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób,
  a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku
  w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie rejestrowane są Rejestrze skarg i wniosków.
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwym jest inny organ lub instytucja komórka organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przekazuje ją właściwemu organowi lub instytucji do rozpatrzenia.

Forma wnoszenie skarg i wniosków.

Skargę lub wniosek można złożyć:

 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11; 31-410 Kraków;
 2. osobiście /ustnie lub pisemnie/ w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11 Kraków  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
 • za pośrednictwem elektronicznej  skrzynki podawczej  ePUAP na adres: /PIW_KRAKOW/skrytka;
 • wysyłając faksem pod numer: 12 411 25 69

Termin rozpatrzenia skarg/wniosków.

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni przekazać ją właściwemu organowi/instytucji zawiadamiając o tym wnoszącego.

Tryb odwoławczy.

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych.

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może wnieść ponownie skargę w przypadku wskazania nowych nie podnoszących we wcześniejszej skardze okoliczności do organu, który skargę rozpatrywał.

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu rozpatrzenia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postanowienia skargowego.

Skip to content