dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krakowie

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej RODO) informuję:

Współadministrator danych:

  1. W ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii współadministratorem danych osobowych jest Główny Inspektorat Weterynarii  (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt  e-mail: wet@wetgiw.gov.pl; tel: (48) 22 623 17 17, (48) 22 623 20 89),
  2. W ramach zadań realizowanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii współadministratorem danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie (adres siedziby: ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, e-mail: wiw@wiw.krakow.pl, tel: (48) 12 293 10 00, fax: (48) 12 293 10 90,
  3. W ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie współadministratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie (adres siedziby: ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków; e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl. tel. (48) 12 411 25 69; fax: (48) 12 411 25 69,

którzy wykonują obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

W sprawach zakresu ochrony przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

  1. Z Głównym Inspektoratem Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl; tel.: 22 623 24 81,
  2. Z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii: iodo@wiw.krakow.pl; tel.: 12 293 10 11,
  3. Z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Krakowie: krakow.piw@wetgiw.gov.pl; tel. 12 411 25 69;

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 16 ust. 1it. C i e oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe  przetwarzane będą  przez okres wymagany prawem oraz w oparciu o uzasadniony  interes realizowany przez administratora przez okres określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,
o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Skip to content