Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie  informuje, że udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania można złożyć pisemnie:
– pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11; 31-410 Kraków
– bezpośrednio na dziennik podawczy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11 Kraków  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
– pocztą elektroniczną na adres: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
– pocztą elektroniczną ePUAP na adres: /PIW_KRAKOW/skrytka
– faksem pod numerem: +48 12 411 25 69

Wniosek powinien zawierać:

  • zapis, iż jest to wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
  • informacje dotyczące sposobu i formy udostępnianej informacji,
  • rodzaj nośnika, za pośrednictwem którego nastąpi przekazanie informacji,
  • formę przekazania informacji,
  • informacje pozwalające na identyfikację zamawiającego (imię i nazwisko, nazwa instytucji, dane teleadresowe),
  • zakres oraz cel ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Mogą zostać określone warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:
– obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
– obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji
w pierwotnie pozyskanej formie,
– obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
– zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, statystyczna).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000352
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001429

Skip to content