W związku z koniecznością wykonania monitoringu chorób zakaźnych w ramach zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego-ziemskiego w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2021 oraz brakiem możliwości jego realizacji przez lekarzy weterynarii będących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, po przeprowadzeniu analizy organizacji i finansowania  zadań planowych do wykonania – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia  o konieczności wyznaczenia na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej lekarzy weterynarii  do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego-ziemskiego w 2021 roku tj. do:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych

Zgłoszenia lekarzy weterynarii chętnych do wyznaczenia proszę składać  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków zgodnie z formularzem zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr. 1

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe weterynaryjne (dotyczy lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii zatrudnionych  w Inspekcji Weterynaryjnej niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie),
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia dołączane do wniosku ( zgłoszenia woli podjęcia czynności w drodze wyznaczenia ) dla osób składających dokumenty po raz pierwszy:

  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie: kopia dyplomu lekarza weterynarii, kopia prawa wykonywania zawodu,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • zaświadczenie o stażu pracy i odbyciu praktyki podyplomowej
  • pisemna zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji weterynaryjnej, w której wyznaczona osoba jest zatrudniona

Ubieganie się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego tylko i wyłącznie wobec osób wyłonionych w postępowaniu weryfikacyjnym.

Skip to content