Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia o konieczności wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego-ziemskiego w 2021 r.

W związku z koniecznością wykonania zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego-ziemskiego w roku 2021 oraz brakiem możliwości ich realizacji przez lekarzy weterynarii będących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, po przeprowadzeniu analizy organizacji i finansowania  zadań planowych do wykonania – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia  o konieczności wyznaczenia na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 61 lekarzy weterynarii  do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego-ziemskiego w 2021 roku tj:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 15 lek. wet.,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 10 lek. wet.,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 15 lek. wet.,

d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 13 lek. wet.,

e) badania mięsa zwierząt łownych – 2 lek. wet.,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 20 lek. wet.,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich – 0 lek. wet.,

h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem  i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab – 0 lek. wet.,

i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych – 0 lek. wet.,

j) pobierania próbek do badań – 13 lek. wet.,

k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią – 4 lek. wet.,

l) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 13 lek. wet.,

m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 20 lek. wet.,

Zgłoszenia lekarzy weterynarii chętnych do wyznaczenia proszę składać  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków w terminie do dnia 18.12.2020 r. zgodnie z formularzem zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr. 1

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe weterynaryjne (dotyczy lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii zatrudnionych  w Inspekcji Weterynaryjnej niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie),
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia dołączane do wniosku ( zgłoszenia woli podjęcia czynności w drodze wyznaczenia ) dla osób składających dokumenty po raz pierwszy:

  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie: kopia dyplomu lekarza weterynarii, kopia prawa wykonywania zawodu,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • aktualne zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • zaświadczenie o stażu pracy i odbyciu praktyki podyplomowej
  • pisemna zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji weterynaryjnej, w której wyznaczona osoba jest zatrudniona

Ubieganie się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego tylko i wyłącznie wobec osób wyłonionych w postępowaniu weryfikacyjnym.

Skip to content