Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 12) ogłasza nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w zakresie:

– szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 7 lek. wet.

– sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami – 1 lek. wet.

– badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 5 lek. wet.

– sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 7 lek. wet.

– badania mięsa zwierząt łownych – 0 lek. wet.

– sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 0  lek. wet.

– pobierania próbek do badań – 7 lek. wet.

– sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią – 0 lek. wet.

– badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 7 lek. wet.

– prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 5 lek. wet.

– wykonywania czynności pomocniczych – 5 lek. wet. lub innych osób spełniających wymagania ustawowe

Warunki naboru:

Wyznaczenie obejmuje okres: 01.04.2024 r. – 30.06.2024 r.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje w przypadku spełnienia kwalifikacji wymienionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L Nr 131, str. 1

Osoba starająca się o wyznaczenie zgłasza gotowość do wykonywania określonych czynności urzędowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych m.in.:

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

– prawo wykonywania zawodu,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– aktualne zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne,

– zaświadczenie potwierdzające staż pracy,

– zaświadczanie potwierdzające odbycie praktyk stażu,

– pisemna zgoda kierownika jednostki Inspekcji Weterynaryjnej, w której osoba starająca się o wyznaczenie jest zatrudniona.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Krakowie, ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków
w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne lub złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

O TERMINIE WPŁYWU DOKUMENTÓW DECYDUJE DATA WPŁYWU KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO URZĘDU,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia ani wszczęciem postępowania administracyjnego w tym przedmiocie. 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, ale będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy. 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego tylko i wyłącznie wobec osób wyłonionych w postępowaniu weryfikacyjnym.

Skip to content