Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 12) ogłasza nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w zakresie:

– szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – /pobieranie próbek do badań – monitoring w kierunku choroby Aujeszkyego, brucelozy bydła, owiec i kóz, gruźlicy, białaczki bydła/ – 3 lek. wet.

– prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 3 lek. wet.

Warunki naboru:

Termin (okres) realizacji zadań: 01.05.2024 r. – 31.12.2024 r.

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do czynności urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16. ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zobowiązane są do przedłożenia wypełnionego zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych m.in.

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

– prawo wykonywania zawodu,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk, stażu.

– pisemna zgoda kierownika jednostki Inspekcji Weterynaryjnej, w której osoba starająca się o wyznaczenie jest zatrudniona.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Krakowie, ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków.

Zgłoszenia niepodpisane, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że zgłoszenie przez Państwa gotowości do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia ani wszczęciem postępowania administracyjnego w tym przedmiocie. 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, ale będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy. 

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego tylko i wyłącznie wobec osób wyłonionych w postępowaniu weryfikacyjnym.

Skip to content