Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306) ogłasza nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 21 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami – 4 lek. wet.
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 15 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 13 lek. wet.
 • badania mięsa zwierząt łownych – 2 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 16 lek. wet.
 • pobierania próbek do badań – 13 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią – 2 lek. wet.
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 12 lek. wet.
 • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 20 lek. wet.
 • wykonywania czynności pomocniczych – 8

Warunki naboru:

 1. Wyznaczenie obejmuje okres: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
 2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. nr 89 poz. 860; Dz. U. z 2008 r.
  nr 166 poz. 1034).
 3. Osoba starająca się o wyznaczenie zgłasza gotowość do wykonywania określonych czynności urzędowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych m.in.
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. prawo wykonywania zawodu,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. aktualne zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne,
 8. zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
 9. zaświadczanie potwierdzające odbycie praktyk stażu,
 10. pisemna zgoda kierownika jednostki Inspekcji Weterynaryjnej, w której osoba starająca się o wyznaczenie jest zatrudniona.
 • Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r.
 • Wnioski niepodpisane oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Ubieganie się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.
 • Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego tylko i wyłącznie wobec osób wyłonionych w postępowaniu weryfikacyjnym.

Skip to content