Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306) ogłasza nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych w ramach wyznaczenia na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 15 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 3 lek. wet.
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 6 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 11 lek. wet.
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 3 lek. wet.
 • pobierania próbek do badań – 15 lek. wet.
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 10 lek. wet.
 • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 5 lek. wet.
 • wykonywania czynności pomocniczych – 10 lek. wet. lub innych osób spełniających wymagania ustawowe.

Termin (okres) wykonywania zadań: 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń.

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do czynności urzędowych w zakresie wymienionym w art. 16. ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zobowiązane są do przedłożenia wypełnionego zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych m.in.

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualne zaświadczenie sanitarno – epidemiologiczne,
 • zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk, stażu.
 • pisemna zgoda kierownika jednostki Inspekcji Weterynaryjnej, w której osoba starająca się o wyznaczenie jest zatrudniona,

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11 w godzinach: 7.00-15.00 w terminie do 20 grudnia 2022 r.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się 21 grudnia 2022 r.

Ubieganie się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

Wyznaczenie nastąpi z urzędu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego tylko i wyłącznie wobec osób wyłonionych w postępowaniu weryfikacyjnym.

Skip to content