UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o konieczności zgłaszania każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy (bydła, owiec, kóz). Przypomina także, że zgodniez art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Przepis ten nie uzależnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej od stanu zdrowotnego zwierząt oraz wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej w siedzibie stada. Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy.

link

Skip to content